NOTE: For US Customers only!
Please call toll free 1-844-747-5435 or https://www.lidl.com/contact-us

 • Urządzenia nie wolno wyrzucać do śmieci wraz z pozostałymi odpadkami.
 • Ten produkt objęty jest działaniem europejskiej dyrektywy 2012/19/UE.
 • Urządzenie oddać do odpowiedniego zakładu usuwania odpadów lub najbliższego miejskiego składowiska odpadów.
 • Przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie konieczności skontaktować się z odpowiednim zakładem usuwania odpadów.
 • Prosimy tylko o ekologiczne zbycie się całego opakowania.

Schować opakowanie transportowe maszyny do szycia! Z jednej strony może ono służyć do przechowywania maszyny natomiast przede wszystkim służy ono do zapakowania maszyny w wypadku jej wysyłania do naprawy. Najwięcej uszkodzeń powstaje bowiem dopiero podczas transportu.

Przy używaniu urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa podanych poniżej. Przed użyciem maszyny prosimy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby zredukować ryzyko porażenia prądem:

 • Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.
 • Po zakończeniu użytkowania, jak również przed czyszczeniem i innymi pracami konserwacyjnymi, wtyczkę natychmiast wyjąć z gniazdka.

UWAGA - Aby zredukować ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub zranienia:

 • Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia.
 • Przechowuj instrukcje w odpowiednim miejscu w pobliżu urządzenia i przekaż ją jeśli dasz urządzenie osobie trzeciej.
 • Używaj maszyny jedynie w suchych pomieszczeniach.
 • To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem lub przekazano im instrukcję dotyczącą użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, zrozumiały i związane z tym zagrożenia.
 • Urządzenie nie nadaje się do zabawy przez dzieci.
 • Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
 • Zawsze odłączaj maszynę od zasilania, jeśli przygotowujesz ją do pracy (zmieniasz igłę, nici lub wymieniasz stopkę itp.).
 • Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli pozostawisz ją bez nadzoru, aby uniknąć obrażeń przez przypadkowe włączenie urządzenia.
 • Zawsze odłączaj maszynę od zasilania, jeśli zmieniasz żarówkę lub przeprowadzasz konserwację (oliwienie, czyszczenie).
 • Nie używaj urządzenia, jeśli jest mokre lub wilgotne.
 • Nigdy nie ciągnij za przewód, zawsze odłącz urządzenie od zasilania chwytając za wtyczkę.
 • Nigdy nie kładź żadnych rzeczy na regulatorze obrotów.
 • Nigdy nie używaj maszyny, jeśli otwory wentylacyjne są zablokowane. Pamiętaj aby otwory wentylacyjne maszyny i regulatora obrotów kurzu i zanieczyszczeń.
 • Maszyna może być używana tylko z prawidłowym regulatorem obrotów w celu uniknięcia zagrożenia. Jeśli regulator obrotów jest uszkodzony lub zniszczony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
 • Przewód zasilający regulatora obrotów nie może być wymieniony. Jeśli przewód zasilający regulatora obrotów jest uszkodzony należy go wyrzucić.
 • Hałas podczas normalnej pracy maszyny jest mniejszy niż 75dB(A).
 • Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako nieposortowanych odpadów komunalnych, korzystaj z oddzielnych punktów zbiórki.
 • Skontaktuj się z lokalnym samorządem, aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki.
 • Jeśli urządzenia elektryczne są utylizowane na wysypiskach lub wysypiskach śmieci, substancje niebezpieczne mogą przedostać się do wód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, co szkodzi zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
 • W przypadku wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca jest prawnie zobowiązany odebrać stare urządzenie do utylizacji bez opłaty.
 • Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub też z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje. (Dla osób spoza Europy)
 • Dzieci muszą być nadzorowane I poinformowane, aby nie bawić się urządzeniem. (Dla osób spoza Europy)

ZACHOWAJ TĘ INSTRUCJĘ

Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
Należy zadbać o właściwą temperaturę otoczenia podczas pracy maszyny: 5ºC – 40ºC.
Jeżeli temperatura będzie nadmiernie niska, maszyna nie będzie pracować prawidłowo.

Podręczniki:

Masz pytania dotyczące obsługi urządzenia FRITZ!Box? W podręczniku znajdziesz dokładne instrukcje krok po kroku i obszerne wyjaśnienia.
manual

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com