Przy używaniu urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa podanych poniżej. Przed użyciem maszyny prosimy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby zredukować ryzyko porażenia prądem:

 • Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.
 • Po zakończeniu użytkowania, jak również przed czyszczeniem i innymi pracami konserwacyjnymi, wtyczkę natychmiast wyjąć z gniazdka.

UWAGA - Aby zredukować ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub zranienia:

 • Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia.
 • Przechowuj instrukcje w odpowiednim miejscu w pobliżu urządzenia i przekaż ją jeśli dasz urządzenie osobie trzeciej.
 • Używaj maszyny jedynie w suchych pomieszczeniach.
 • To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem lub przekazano im instrukcję dotyczącą użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, zrozumiały i związane z tym zagrożenia.
 • Urządzenie nie nadaje się do zabawy przez dzieci.
 • Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
 • Zawsze odłączaj maszynę od zasilania, jeśli przygotowujesz ją do pracy (zmieniasz igłę, nici lub wymieniasz stopkę itp.).
 • Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli pozostawisz ją bez nadzoru, aby uniknąć obrażeń przez przypadkowe włączenie urządzenia.
 • Zawsze odłączaj maszynę od zasilania, jeśli zmieniasz żarówkę lub przeprowadzasz konserwację (oliwienie, czyszczenie).
 • Nie używaj urządzenia, jeśli jest mokre lub wilgotne.
 • Nigdy nie ciągnij za przewód, zawsze odłącz urządzenie od zasilania chwytając za wtyczkę.
 • Nigdy nie kładź żadnych rzeczy na regulatorze obrotów.
 • Nigdy nie używaj maszyny, jeśli otwory wentylacyjne są zablokowane. Pamiętaj aby otwory wentylacyjne maszyny i regulatora obrotów kurzu i zanieczyszczeń.
 • Maszyna może być używana tylko z prawidłowym regulatorem obrotów w celu uniknięcia zagrożenia. Jeśli regulator obrotów jest uszkodzony lub zniszczony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
 • Przewód zasilający regulatora obrotów nie może być wymieniony. Jeśli przewód zasilający regulatora obrotów jest uszkodzony należy go wyrzucić.
 • Hałas podczas normalnej pracy maszyny jest mniejszy niż 75dB(A).
 • Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako nieposortowanych odpadów komunalnych, korzystaj z oddzielnych punktów zbiórki.
 • Skontaktuj się z lokalnym samorządem, aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki.
 • Jeśli urządzenia elektryczne są utylizowane na wysypiskach lub wysypiskach śmieci, substancje niebezpieczne mogą przedostać się do wód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, co szkodzi zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
 • W przypadku wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca jest prawnie zobowiązany odebrać stare urządzenie do utylizacji bez opłaty.
 • Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub też z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje. (Dla osób spoza Europy)
 • Dzieci muszą być nadzorowane I poinformowane, aby nie bawić się urządzeniem. (Dla osób spoza Europy)

ZACHOWAJ TĘ INSTRUCJĘ

Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
Należy zadbać o właściwą temperaturę otoczenia podczas pracy maszyny: 5ºC – 40ºC.
Jeżeli temperatura będzie nadmiernie niska, maszyna nie będzie pracować prawidłowo.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com